Back to top
RegulaminNEPTUNE TANGO MEETING GDAŃSK 2019
Regulamin uczestnictwa

 

Neptune Tango Maraton Gdańsk, trójmiejski maraton tangowy rozpocznie się dnia 26 kwietnia 2019 r w Ratuszu Starego Miasta w Gdańsku, ul. Korzenna 33/35 (siedziba Nadbałtyckiego Centrum Kultury w Gdańsku).

 

 1. Neptune Tango Meeting jest imprezą zamkniętą. Prawo wstępu mają wyłącznie osoby zarejestrowane na liście uczestników..

 2. Na Tango Meeting możesz zarejestrować się tylko poprzez Formularz Zgłoszeniowy, znajdujący się na stronie www.neptunetango.com. Rejestracja rozpocznie się 31 stycznia 2019 o godz. 10:00.

 3. Po pomyślnym wysłaniu formularza rejestracyjnego otrzymasz automatyczną odpowiedź e-mail, zawierającą wprowadzone dane, która zostanie wysłana na adres/y e-mail podane w Formularzu Zgłoszeniowym (sprawdź, proszę, czy adres został wprowadzony prawidłowo i jest aktywny). Niniejszym zaświadcza się, że otrzymaliśmy zgłoszenie, ale to jeszcze nie oznacza, że jesteś uczestnikiem maratonu, więc proszę, nie dokonuj żadnych rezerwacji lub rezerwacji lotu, dopóki nie otrzymasz ostatecznego potwierdzenia swojego uczestnictwa!

 4. Decydujące kryteria uczestnictwa są następujące: proporcje między prowadzącymi i podążającymi, a także proporcje między uczestnikami z różnych krajów i miast oraz wiek uczestników (chcemy, aby w maratonie uczestniczyli ludzie różnych kultur w różnym wieku). Organizator zastrzega sobie prawo do ograniczenia liczby aplikacji w celu utrzymania komfortu tańca.

 5. Jeśli liczba osób rejestrujących się osób przekroczy te proporcje, zespół NTM narzuci limity dla nowych aplikacji. Od momentu nałożenia takiego limitu osoby nadsyłające zgłoszenia zostaną umieszczone na liście oczekujących, w kolejności chronologicznej.

 6. Organizator powiadomi o umieszczeniu na liście uczestników bądź liście oczekujących w ciągu 7 dni od daty otrzymania zgłoszenia. To powiadomienie zostanie wysłane na adres/y e-mail podany w Formularzu Zgłoszeniowym.

 7. Wraz z informacją o zaakceptowaniu zgłoszenia do maratonu otrzymasz numer konta bankowego, na który należy dokonać wpłaty za maraton (cena uczestnictwa w maratonie) w ciągu 7 dni. W tytule przelewu bankowego prosimy wpisać:

 8. imię i nazwisko osoby, której dotyczy wpłata (jeżeli płatność została dokonana dla kilku osób, napisz proszę wszystkie imiona i nazwiska tych uczestników).

 9. Organizator nie pokrywa kosztów prowizji bankowych, wymiany walut, ani żadnych innych kosztów związanych z realizacją płatności i jej obsługą, dlatego należy zaznaczyć przed wykonaniem przelewu bankowego, że koszty przelewu powinny być ponoszone przez płatnika. Jeżeli kwota otrzymana przez Organizatora będzie zmniejszona przez bank lub inną instytucję finansową uczestniczącą w realizacji przelewu, Organizator będzie ubiegać się o różnicę w kwocie.

 10. Po zaksięgowaniu pieniędzy na rachunku bankowym Organizator wyśle elektroniczne potwierdzenie udziału w maratonie. Taki komunikat jest ostatecznym potwierdzeniem Twojego udziału w maratonie.

 11. W przypadku rezygnacji do dnia 05 marca 2019 r. Organizator zdecyduje o przyjęciu następnych osób z listy oczekujących. W takim przypadku organizator zwraca 80% ceny udziału w maratonie na rachunek bankowy Uczestnika. W przypadku rezygnacji do dnia 10 kwietnia 2019 40% wartości całkowitej. Po dniu 10 kwietnia 2019 r. żadne zwroty nie będą dokonywane.

 12. Używamy danych osobowych wyłącznie do celów związanych z rejestracją i ustaleniem listy Uczestników. Wysyłając nam aplikację wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych wyłącznie dla potrzeb procesu rejestracji i udziału w tango meetingu i dla przesłania Ci informacji związanych z meetingiem, np. oficjalnych informacji i / lub powiadomień itd. Dane nie będą przekazywane osobom trzecim! Szanujemy Twoją prywatność!

 13. "Opaskę identyfikacyjną", którą otrzymasz w dniu przyjazdu, należy mieć przez cały czas trwania maratonu w widocznym miejscu jako potwierdzenie uczestnictwa.

 14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe, ani rzeczy osobiste pozostawione bez opieki.

 15. W sali tanecznej, a także w sali relaksu, jedzenie i picie jest zabronione! Do tego celu zostaną wyznaczone specjalne strefy.

 16. Palenie jest zabronione na terenie Ratusza. Palenie będzie dozwolone jedynie w wyraźnie oznaczonych strefach, na zewnątrz budynku. Na terenie Ratusza używanie otwartego ognia oraz urządzeń, które mogą wywołać pożar, jest surowo zabronione!

 17. Osoby pozostające pod wpływem alkoholu i naruszające ogólnie przyjęte normy społeczne zostaną usunięte z miejsca maratonu. Osoby, które nie posiadają potwierdzenia rejestracji na NTM 2019, nie mają prawa wstępu na obszar obiektu, w którym odbywa się Neptune Tango Meeting.

 18. Do dyspozycji uczestników maratonu będzie udostępniona szatnia.

 19. Organizator nie odpowiada za zakwaterowanie uczestnika i nie jest ono wliczone w cenę uczestnictwa w maratonie.

 20. Organizator nie zwraca kosztów podróży i transportu do miejsca wydarzenia.

 21. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu w okresie od momentu zakończenia rejestracji do tygodnia przed terminem imprezy.

 22. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność finansową i karną za szkody spowodowane przez nich samych w miejscu maratonu.

 23. Administratorem danych osób rejestrujących swoje uczestnictwo w Neptune Tango Marathonie jest Stowarzyszenie Instytut Czasu.

 24. W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z nami za pośrednictwem info@neptunetango.com

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych
osobowych

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych na potrzeby rejestracji uczestnictwa w Neptune Tango Marathonie jest Stowarzyszenie Instytut Czasu z siedzibą w Gdańsku, zwane dalej Administratorem
 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie przetwarzania danych osobowych na potrzeby rejestracji uczestnictwa w NTM,, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może Pani/Pan skontaktować się z osobą odpowiedzialną za przetwarzanie danych za pomocą adresu info@neptunetango.com.
 3. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
  a. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze;
  b. wykonania zadania rejestracji uczestnictwa w Neptune Tango Marathonie;
  c. ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;
  d. realizacji umów zawartych z kontrahentami Administratora;
  e. w niektórych przypadkach, dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora;
  f. w pozostałych przypadkach Pani Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu wskazanym przy udzielaniu zgody.
 5. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 4, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
  a. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
  a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
  b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
  c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
    * dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
    * osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
    * osoba, której dane dotyczą, wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest  podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
    * dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
    * dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
  d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych - w przypadku, gdy:
    * osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
    * przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
    * Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
    * osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
  e) prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
    * przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,
    * przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
  f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
    * przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.
 8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych. W Polsce jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 10. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
 11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji, gdy wynika to ze szczegółowych przepisów prawa lub jest niezbędne dla procesu rejestracji uczestnictwa w Neptune Tango Marathonie.